مقالات

دست نگه دارید، به خاطر فقر خود کشی نکنید!

همیشه نوشتن آرومم میکرد، اما چند وقته نه تنهـا نوشـتن بلکـه هیچـی آرومم نمیکنه یاده ونسان ونگـوگ افتـادم، بعـد از تمـوم شـدن تـابلوي
غروب خورشید خودکشی کرد. گفت من به کمال واقعی خودم رسـیدم و با شادي و رضایت کامل این دنیا رو ترك میکنم.
نمیدونم اولین کسی که این نامه شاید هم وصیتنامه رو میخونـه کیـه اما میدونم چرا این کارو کردم. من بـا دسـتاي خـودم لولـه بخـاري رو
درآوردم، شعله رو تا آخر زیاد کردم تا به زندگی یه پایان تلـخ بـدم، بـه این زندگی تلخ.

چقد خستهام، شاید یه استراحت ابدي بهترم کنه. باید رفت دگر ماندن را بهانهاي نیست…
بریم سره اصل مطلب؟!
من هیچی توي این دنیـا نـدارم امـا دوس دارم چیزایـی کـه دارم رو بـه اونایی بدم که دوسشون دارم، ساعتمو عینک بدین به محسن شیخ، توي
عابر بانک مهرم پول دارم- رمز عابر بانک صـادراتم 6625 ،دو میلیـون هم دست این صابخونه دندون گردم دارم با این پولا فقط واسـم یـه قبـر
بخرید، همین.
چقد ازین همه فقري که توي زندگی داشتم ناراحتم، اینهمه کار کن، حـالا پولایی رو که جم کردي فقط پول یه قبر شه…دست نگهدارید، به خـاطر
فقر خودکشی نکنید.
داستان مربوط به زمستان 92 بود. وقتـی کـه جـز قـرض، بدهی و کلی رویاهاي دور از دسترس چیزي در زندگی نداشتم. در حکمت 163 نهجالبلاغه حضرت علی (ع) میفرمایند: الفَقرُ الموت الاَکبر
(فقر مرگ بزرگ است). همه ما هم این حدیث را شنیدهایم که اگـر فقـر از در وارد شود ایمان از پنجره بیرون میرود. مـن در زنـدگی و اطرافیـانم
همیشه نماد فردي قوي، صبور و با پـشتکار بـودم امـا فقـر بـا مـن چـه کارکرد؟! من نمیگویم هر کس که فقیر است خودکشی میکند،اما ایـن را
کاملاً قاطعانه میگویم هر کس که فقیر است زنـدگی نخواهـد کـرد. تمـام دوستانم به من میگویند از این نامه در کلاسهـا و سـمینارهایت حرفـی
نزن چون باعث تبلیغات منفی کلاسهایت مـیشـود امـا مـن همیـشه اول سمینار ثروت این نامه را براي حضار میخوانم تا همه متوجه شوند کـه
زندگی دو روي کاملاً متفاوت دارد،یک روي آن غـم، درد، حقـارت، کفـر، ناامیـدي، خیانـت و … اسـت، امـا روي دیگـر آن ثـروت، سـلامتی، رفـاه،
آسایش، آرامش، خانواده خوب، عشق و خداست. انتخاب شـما چیـست؟! شما کدام روي زندگی را انتخاب کردهاید؟!

نمایش بیشتر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن