دسته‌بندی نشده

پولدار شدن بهتر است یا ثروتمند شدن؟ چرا؟

پولدار شدن بهتر است یا ثروتمند شدن؟ شاید با طرح این پرسش تعجب کرده باشید اما واقعاً پولدار شدن با ثروتمند شدن فرق دارد. ثروت یا پول ! در این مقاله یاد می گیرید که هر پولداری لزوماً ثروتمند نیست و اما بیشتر ثروتمندان پولدار هم هستند. در ادامه این موضوع را بیشتر بررسی می کنیم.

شاید برای شما هم جالب باشد کتاب پولسازی از صفر تا 127 میلیون در 121 روز

پولدار شدن یا ثروتمند شدن؟ کدام؟

بیشتر افراد در زندگی به دنبال پولدار شدن هستند و مدام این و آن را مقصر می دانند. خیلی ها هم به امید و انتظار کسی نشسته اند تا برایشان کاری انجام دهد. به عنوان مثال به امید سخاوتمندی رئیس شان و یا انتظار برنده شدن در قرعه کشی را دارند! آیا شما هم از این دسته هستید! آیا فکر می کنید این انتظارات درست و قابل قبول است.

ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ می گوید:« اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﯾﺪ ﻣﻘـﺼﺮ ﻧﯿـﺴﺘﯿﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ فقیر از دﻧﯿﺎ ﺑﺮوﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﻘﺼرید.»

پولدار شدن یا ثروتمند شدن

چقدر خودتان را مسئول زندگی تان می دانید؟
تا به حال چند بار به خاطر شرایط بد اقتصادی و یا نرخ تورم شکایت و گله داشته اید؟ تا حالا چند بار تمام رکود، ورشکستگی و یا رونق نداشتن بازار را تقصر فلان شخص و یا هر چیز دیگر انداخته اید. اگر این طور بوده شما خودتان را اسیر یک دام خطرناک کرده اید.

دام غر زدن و ایراد گرفتن

خوب شما تنها نیستید و خود من هم در غر زدن و ایراد گرفتن مهارت خارق العاده ای داشتم اما بعد از چند وقت تازه متوجه شدم که دیگه نمی توانم ﺑﺮ روي ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ آن ﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻢ. آجا بود که تازه فهمیدم در چه دامی افتاده ام و به فکر خلق یک راه حل بودم. یک راه حل عالی!

غر نزن اگر ناراحتی شرایط را تغییر بده

ﺷﺎﯾﺪ ﻇﺎﻫﺮ اﯾـﻦ ﺟﻤﻠـﻪ ﺑـﺴﯿﺎر ﺳـﺎده ﺑﺎﺷـﺪ اﻣـﺎ اﮔـﺮ روزي ﻫـﺰاران ﺑـﺎر ﺗﮑﺮارش ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرت آن ﭘـﯽ ﺧﻮاﻫﯿـﺪ ﺑـﺮد . اﯾـﻦ ﺟﻤﻠـﻪ ﯾﮑـﯽ از ﺟﻤـﻼت ﺗﺄﮐﯿﺪي ﻣﻦ در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺴﺐ ﺛﺮوت ﺑﻮد . ﺑﺎرﻫـﺎ و ﺑﺎرﻫـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺳـﺨﺖ و دﺷﻮاري ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﻣﺪ و ﻣﻦ ﻓﻘﻂ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻢ داﺷﺘﻢ، ﻏﺮ زدن و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ .

ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ دوﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺑـﻮد اﻣـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮد . اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم اﻣـﻮر و ﺷـﺮاﯾﻂ زﻧـﺪﮔﯽ ﻗﺎﺑـﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﭘﺲ ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ دﯾﺪﯾﺪ در ﺣﺎل ﮔﻠﻪ و زاري از ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ . ﻏُـﺮ ﻧـﺰن، اﮔـﻪ ﻧـﺎراﺣﺘﯽ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﻋﻮض ﮐﻦ. این بخشی از بازی ثروت منه.

شادی به ظاهر جمله ساده ای باشه اما قدرت فوق العاده ای دارد. اگر هر روز تکرارش کنی به قدرتش پی می برید. اﯾـﻦ ﺟﻤﻠـﻪ ﯾﮑـﯽ از ﺟﻤـﻼت ﺗﺄﮐﯿﺪي ﻣﻦ در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺴﺐ ﺛﺮوت ﺑﻮد . ﺑﺎرﻫـﺎ و ﺑﺎرﻫـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺳـﺨﺖ و دﺷﻮاري ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﻣﺪ و ﻣﻦ ﻓﻘﻂ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻢ داﺷﺘﻢ، ﻏﺮ زدن و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ .

تعریف شما از ثروتمند شدن چیست؟ آیا دوست دارید پولدار شدن را یاد بگیرید یا ثروتمند شدن را؟

آیا می دانید پولدار شدن با ثروتمند شدن چه فرقی دارد؟

واقعیت این است که ﺛﺮوت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺷﻤﺎﺳﺖ. ﭼـﻪ ﻣـﺎدي و ﭼـﻪ ﻣﻌﻨـﻮي ! از جمله ﺳـﻼﻣﺘﯽ ، دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ، ﺧﺎﻧﻮاده، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺧﺪا و ﭘﻮل ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﯾـﮏ ﺛـﺮوت ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﻮل ﻫﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﺛﺮوت اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻤﺎم آن!

ﺗﻔـﺎوت ﻣﯿـان اﻓـﺮاد پولدار و ثروتمند در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ ؛ ﭘﻮﻟﺪار ﻓﻘﻂ ﭘﻮل دارد و بس! اما ثروتمند ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ دارد و البته ﭘﻮل را هم دارد.

یک فرق دیگر هم بین ثروتمند شدن و پولدار شدن وجود دارد و آن این است اﻓـﺮاد ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪ رﯾﺎل ﺑﻪ رﯾﺎل شان ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ از ﮐﺠﺎ و از ﭼـﻪ راﻫـﯽ ﺑـﻪ ﺛـﺮوت رسیده اند.

زﯾﮓ زﯾﮕﻠر می گوید:« پول همه چیز نیست اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﻢ رده اﮐﺴﯿﮋن اﺳـﺖ.»

آﺧـﺮﯾﻦ ﺑـﺎري ﮐـﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﺪون اﮐﺴﯿﮋن زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارﯾـﺪ؟ ! ﭘـﻮل ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ، اما مهم ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﻧﺪﮔﯽ واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﭘـﻮل اﺳﺖ.

ثروتمند چه کسی است؟

ثروتمند کسی است که چرخ زندگی‌اش متوازن و متعادل است. آدم موفق و ثروتمند کسی است که پول و معنویت را با هم دارد.

ثروتمند کسی است که خود را محترم می شمارد، خانواده‌ و دوستان و عزیزانش را در کنار خود دارد، در اجتماع مورد احترام است و اقتصادش درست و منظم کار می کند.

همین که شما برای آموزش خود اقدام کرده‌اید، یعنی تلاش می کنید چرخ زندگی خود را میزان کنید و سعی می کنید یاد بگیرید و روی خودتان سرمایه‌گذاری ‌کنید.

شما می خواهید جزء کدام دسته باشید پولدار شدن و یا ثروتمند شدن؟

اگر به دنبال ثروتمند شدن هستید باید ذهن و روح ثروتمندان را در خود پرورش دهیم. این کار،کار ساده ای نیست ولی با یک عزم راسخ برای ثروتمند شدن می توان این مسیر را با موفقیت طی کرد.

پولدارها اگر از هر طریقی پول خود را بدست آورند باز هم فقیر می شوند اما یک ثروتمند اگر تمام ثروت خود را از دست بدهد هرگز و هرگز فقیر نمی ماند و می تواند دوباره ثروتمند شود.

به قول استیو فوربز ناشر میلیاردرآمریکائی «منبع حقیقی ثروت و سرمایه در این عصر مادیات نیست.این منبع نشات گرفته از ذهن انسان ، روح انسان ، تخیلات انسان و ایمان ما به آینده است.»

اگر به دقت به این جمله توجه کنیم تفاوت بین یک پولدار را با یک ثروتمند تا حدودی متوجه می شویم. استیو فوربز داشتن ذهن و روح و خلاقیت و ایمان را ثروت و سرمایه می داند که باعث بدست آوردن ثروت مادی می شوند. به اعتقاد او پولدار شدن، ثروت نیست و این نکته بسیار مهمی است.

برای پولدار شدن فقط پول مهم است که می تواند از طریق روش های مختلف مانند ارثیه یا قرار گرفتن بدون آگاهی در یک موج و… بدست آید. اما برای ثروتمند شدن فقط کافی است مسیر را بشناسید. آنچه باعث ثروتمند شدن می شود خود پول و سرمایه نیست بلکه مسیر کسب ثروت است.

اگر شما آدم ثروتمندی باشید و پول زیادی داشته باشید به چه چیزهایی فکر می کنید؟

  • ماشین مدل بالا
  • خانه ویلایی گران قیمت و لوکس
  • لباس ها و پوشاک برند
  • گردش و سفرهای متعدد
  • کمک به افراد نیازمند
  • کمک به ساخت مدرسه و بیمارستان
  • راه اندازی یک کارخانه
  • زندگی با فرد دیگر

اینکه طرز فکر شما دقیقاً چه چیزی است همان ثروت شماست. اینکه بفهمید واقعا درزندگیتان چه آرزوهایی دارید و به دنبال چه میگردید.

اگر شما در مورد ثروتمند شدنتان تردید دارید باید ذهن خود را تغییر دهید. این موضوع تقصیر پدر و مادر شما نیست! تقصیر جامعه هم نیست! تقصیر ذهن شماست که برای ثروتمند شدن به خوبی برنامه ریزی نشده است. اگر دوست دارید ذهن خود را ثروتمند کنید و کمتر از یک سال بدهی هفت برابر درآمد سالیانه تان را تسویه کنید؟ پیشنهاد ما استفاده از کوچینگ پولسازی است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن